Przychodnia Barwinek - Kielce

OPIS

Położna zapewnia opiekę naszym pacjentkom w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie.
Położna sprawuje opiekę medyczną nad kobieta cieżarną, rodząca oraz w połogu, a takze and niemowlęciem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia.
Opieka realizowana jest w przychodni (wizyty ambulatoryjne) oraz - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - również w domu kobiety i obejmuje:

Edukację przedporodową dla kobiet w ciąży, w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa)

Opiekę medyczną nad kobietą w połogu oraz noworodkiem (do drugiego miesiąca życia)

Opiekę pielęgnacyjną po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej

Świadczenia lecznicze realizowane są na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i wykonuje się je w godzinach dostępności do świadczeń położonej poz.

Położna powinna być dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,przy czym świadczenia są udzielane w uzgodnionym wczesniej terminie , chyba że stan zdrowia kobiety lub noworodka tego wymaga - wtedy świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia.

Zakres świadczeń położnej poz obejmuje:

Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki położniczej, ginekologicznej

Oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych pielęgnacyjnych i leczniczych:

1. Edukacja przedporodowa

Wizyty profilaktyczne położnej poz obejmują:

Dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką

Zaplanowanie i realizację na rzecz populacji objętej opieką,w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa z zachowaniem poniższych zasad:

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną poz i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy,plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej)

Wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną poz począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż raz w tygodniu w okresie od dwudziestego pierwszego do trzydziestego pierwszego tygodnia ciąży.

Dwa razy w tygodniu w okresie od trzydziestego drugiego tygodnia ciąży do rozwiązania.

2.Wizyty patronażowe położnej poz obejmują opiekę nad noworodkiem (do ukończenia drugiego miesiąca życia) oraz nad kobietą (w okresie połogu). Realizując opiekę położna poz zobowiązana jest do wykonywania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych.

Warunki realizacji wizyt patronażowych:

0-4. doba życia dziecka
(Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala pzrez matkę i dziecko)

W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną - badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali APGAR

Wprowadzenie postepowania umozliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckeim i prawidłowe rozpoczecie karmienia piersią.

Wykonania pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej

Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka

1-6. tydzień życia dziecka

Wizyty patronazowe położnej, co najmniej cztery, mające na celu:

Opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:

Obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów

Ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia

Wykrywanie objawów patologicznych

Ocenę relacji rodziny z noworodkiem

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią ,szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki

Promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców

Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie

Formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań

3. Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niewolęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

4.Wizyty położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych obejnują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.

UWAGA!

Prawo do świadczeń położnej ma kobieta posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, która złożyła deklarację wyboru do położnej. Prawo do opieki zdrowotnej mają także na mocy artyułu 2 pkt.3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kobiety nieubezpieczonej, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Pobierz zakres zadań


GODZINY PRACY

Poniedziałek
08:00-18:00
Wtorek
08:00-18:00
Środa
08:00-18:00
Czwartek
08:00-18:00
Piątek
08:00-18:00

NASI PARTNERZYŚwiadczymy usługi medyczne dla całej rodziny w przyjaznej atmosferze przez profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek. U nas pacjent zawsze jest najważniejszy.

Od początku swej działalności pragniemy kojarzyć się z rzetelnością, dobrą organizacją i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Dane kontaktowe
PRZYCHODNIA RODZINNA BARWINEK
Starowapiennikowa 42A/U3
25-112 Kielce
Telefon: +48 515 163 162
E-mail:
Godziny pracy:
pn-pt: od 08:00 do 18:00
sobota: 08:30 do 16:00

Media społecznościowe
Wszystkie prawa zastrzeżone Przychodnia Barwinek designed by dotRED Polityka prywatności Cennik