Przychodnia Barwinek - Kielce

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest Przychodnia Rodzinna „Barwinek” Wójcik i Wspólnicy spółka jawna (zwany dalej Administratorem). Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem ul. Starowapiennikowa 42A/U3; 25-112 Kielce, drogą telefoniczną pod numerem +48515 163 162 oraz drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:
 2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora, tj. Mariusz Piskorczyk. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować drogą telefoniczną pod numerem telefonu 665586173 oraz droga mailową na adres: biuro@ochrona-danych.net.
 3. W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  • zawarcia z Tobą umowy ,
  • realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy,
  • wypełnienia przez nas obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy w zakresie:
  • archiwizacji dokumentacji medycznej
  • dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
  • Dla zawarcia umowy i jej realizacji podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dopuszczający przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej strony umowy.
  • Dla archiwizacji dokumentacji medycznej podstawą przetwarzania będzie obowiązek nałożony ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
  Z poszanowaniem poufnego charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Twoje dane mogą być przekazywane :
  • podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
  • firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,
  • rodzinie i osobom bliskim pacjentowi po udzieleniu im odpowiedniego upoważnienia,
  • zewnętrznym podmiotom medycznym, po ich anonimizacji celem skonsultowania wyników badań,
  • innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 6. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Administrator przekaże Twoje dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy. Administrator dokona niezbędnego zabezpieczenia oraz wymaganej anonimizacji wskazanych danych przed ich przekazaniem. Administrator przekaże kopię przekazanych danych na każde żądanie osoby uprawnionej oraz na żądanie wskaże miejsca udostępnienia danych. W razie potrzeby kierowania jakichkolwiek żądań prosimy o kontakt z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych.
 7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
  • Przysługuje Ci prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych.
  • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora w przypadku przetwarzania wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną lub na podstawie udzielonej zgody.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usług medycznych czyli przez okres 22 lat, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  • Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 9. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie Twoich danych osobowych jest:
  • wymagane przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a niepodanie danych może skutkować nie wykonywaniem świadczenia na rzecz pacjenta (nie skutkuje to podjęciem czynności ratujących życie);
  • konieczne do zawarcia i wykonywania łączącej strony umowy. Bez podania wskazanych danych nie będzie możliwe świadczenie usług objętych umową;
  • wymogiem wynikającym z łączącej strony umowy, a brak zgody może oznaczać konieczność zawieszenia świadczenia usług bądź rozwiązania łączącej strony umowy;

NASI PARTNERZYŚwiadczymy usługi medyczne dla całej rodziny w przyjaznej atmosferze przez profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek. U nas pacjent zawsze jest najważniejszy.

Od początku swej działalności pragniemy kojarzyć się z rzetelnością, dobrą organizacją i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Dane kontaktowe
PRZYCHODNIA RODZINNA BARWINEK
Starowapiennikowa 42A/U3
25-112 Kielce
Telefon: +48 515 163 162
E-mail:
Godziny pracy:
pn-pt: od 08:00 do 18:00
sobota: 08:30 do 16:00

Media społecznościowe
Wszystkie prawa zastrzeżone Przychodnia Barwinek designed by dotRED Polityka prywatności Cennik