Przychodnia Barwinek - Kielce

Prawa pacjenta

Niniejsze prawa i obowiązki obowiązują wszystkich naszych pacjentów Dzięki poniższej lekturze zapewnisz sobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszej przychodni. Pamiętaj, że dla nas pacjent jest najważniejszy.
Zapoznaj się ze swoimi prawami
Klikając w poniższy odnośnik zostaniesz przeniesiony na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie poznasz wszystkie swoje prawa.
Przejdź do strony

Zasady zapisów na porady i wizyty z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych

1.Na wizytę do lekarza/pielęgniarki/położnej zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.

2.Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

3.Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.

4.Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.

5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – w każdy dostępny sposób.

6.W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także porodu przyjęcie następuje niezwłocznie.

7.Świadczeniodawca realizuje również świadczenia w domu pacjenta (wizyty domowe). Udzielane są one w uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z lekarzem POZ, pielęgniarką POZ, położną POZ. Wizyty są udzielane w czasie pracy POZ.

Potwierdzenie prawa do świadczeń

1.Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Świadczeniodawcę pacjentom:

Ubezpieczonym – na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt opłacania składek

Zgodnie z treścią zawartych umów pomiędzy Świadczeniodawcą a dysponentami środków finansowych – na podstawie dokumentów wynikających z treści tych umów

Obcokrajowcom – na zasadach określonych w art. 2 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ubezpieczonym dobrowolnie w towarzystwach ubezpieczeniowych – na podstawie ważnej polisy ubezpieczeniowej i warunków w niej zawartych

Nieubezpieczonym - na podstawie odpłatności tych osób.

2.Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 pacjent powinien przedstawić przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego.

3.Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Świadczeniodawcy potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

4.Każdy pacjent przed udzieleniem świadczenia jest weryfikowany w systemie e-WUŚ.

5.W przypadku wystąpienia negatywnego wyniku weryfikacji, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny albo opiekun faktyczny wypełnia oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

6.W przypadku odmowy wypełnienia oświadczenia oraz braku dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, świadczenia udzielane są za odpłatnością.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)

Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia i odprowadzanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

Dla emerytów i rencistów:

Legitymacja emeryta lub rencisty - w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli pozycja 3. i 4. numeru legitymacji zawiera znaki " –  – ", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia (np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ)

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.)

Aktualny odcinek emerytury lub renty

Dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)

Dla osoby bezrobotnej:

Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

Umowa zawarta z NFZ i druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej a w przypadku zgłoszonego członka rodziny dodatkowo druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (ZUS ZCNA / ZUS ZCZA)

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki:  ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.; ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)

 Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę

Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny

 Legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS

Legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia (dotyczy tylko KRUS)

W przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką/zaświadczenie ze szkoły /  uczelni potwierdzające naukę

W przypadku dzieci, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności (istotnym jest, że dzieci te mogą być zgłoszonego ubezpieczenia przez rodzica bez względu na wiek i kontynuację nauki)

Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo do świadczeń.

Dla studentów po ukończeniu 26. roku życia:

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka

Zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt zgłoszenia do ubezpieczenia

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

Poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP)

Karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

BRAK DOKUMENTU UBEZPIECZENIA W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie, tj.:

W terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

Imię i nazwisko

Datę urodzenia

PESEL

Nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia

Nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

Osoby nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskie, które:

Nie ukończyły 18. roku życia

Są w okresie ciąży, porodu i połogu

posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych niezależnie  od posiadanych uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczeniodawca każdorazowo jest zobowiązany do potwierdzenia faktu ubezpieczenia takiej osoby.  Jednakże żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia nie może tworzyć wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej uzależnione jest od posiadania statusu osoby ubezpieczonej.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy, bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej przysługują:

Osobom uzależnionym od alkoholu (w zakresie leczenia odwykowego)

Osobom uzależnionym od narkotyków (w zakresie leczenia uzależnienia, rehabilitacji i reintegracji osoby uzależnionej)

Osobom z zaburzeniami psychicznymi (w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej)

Cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku lub przebywającym w areszcie w celu wydalenia, jeżeli stan ich zdrowia tego wymaga

Osobom, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym (w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych)

Posiadaczom Karty Polaka, w sytuacji potrzeby skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych (chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne)

Przepisów ustawy nie stosuje się wobec osób pozbawionych wolności, którym świadczenia zdrowotne  są udzielane bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni.

Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu do kolejki oczekujących – pod rygorem skreślenia z listy. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania – oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:

Numer na liście oczekujących

Datę i godzinę wpisu

Imię i nazwisko pacjenta

Numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta

Adres pacjenta

Numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem

Rozpoznanie lub powód przyjęcia

Planowany termin udzielenia świadczenia

Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:

1.Przypadek pilny– jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

2.Przypadek stabilny– to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych. Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje poradnię, odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, poradnia/oddział poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do poradni, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych / np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby poradnia dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mają prawo:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Kobiety w ciąży

Pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Osoby te nie są umieszczane na liście oczekujących, a świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prowadzi się odrębną listę dla pacjentów leczenia onkologicznego – objęcie diagnostyką na celu rozpoznania nowotworu złośliwego (na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO).

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Skargi i wnioski mogą być składane do:

Kierownika Przychodni Rodzinnej "Barwinek" Wójcik i Wspólnicy Spółka Jawna

ADRES I NUMER BEZPŁATNEJ INFOLINII BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:

tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

W celu podniesienia jakości obsługi osób które zgłaszają się do siedziby Biura osobiście po poradę, informacje na temat praw pacjenta czy też w celu przejrzenia akt w swojej sprawie, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zostały wprowadzone zapisy na takie spotkania.

Osoby zainteresowane powinny zapisać się mailowo (rezerwacja@rpp.gov.pl) lub telefonicznie (22 532-82-43) – wówczas zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania.

Osoby niezapisane również zostaną przyjęte, jednak może zdarzyć się sytuacja, że będą musiały chwilę poczekać ponieważ w pierwszej kolejności będą obsługiwane osoby zapisane.

ADRES I NUMER TELEFONU SEKCJI SKARG I WNIOSKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KIELCACH

Sekcja Skarg i Wniosków:

41 36 46 288

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Poniedziałek - Piątek w godzinach 8.00 – 16.00 (budynek seminarium, pokój nr 2)

Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków (budynek seminarium, pokój nr 2):

41 36 46 106
tel. kom. 609 678 635

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH OBSŁUGIWANYCH W RAMACH SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

112 - NUMER ALARMOWY

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

NASI PARTNERZYŚwiadczymy usługi medyczne dla całej rodziny w przyjaznej atmosferze przez profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek. U nas pacjent zawsze jest najważniejszy.

Od początku swej działalności pragniemy kojarzyć się z rzetelnością, dobrą organizacją i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Dane kontaktowe
PRZYCHODNIA RODZINNA BARWINEK
Starowapiennikowa 42A/U3
25-112 Kielce
Telefon: +48 515 163 162
E-mail:
Godziny pracy:
pn-pt: od 08:00 do 18:00
sobota: 08:30 do 16:00

Media społecznościowe
Wszystkie prawa zastrzeżone Przychodnia Barwinek designed by dotRED Polityka prywatności Cennik