Przychodnia Barwinek - Kielce

OPIS

Pielęgniarka środowiskowa udziela świadczeń pielęgniarskich w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie.

Pielęgniarka środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną w zakresie:

1.Promocji zdrowia i profilaktyki chorób

2.Świadczeń pielęgnacyjnych

3.Świadczeń diagnostycznych

4.Świadczeń leczniczych

5.Świadczeń rehabilitacyjnych.

Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej:

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

Zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku

Osoby niepełnosprawne

Osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym

Pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania

Położną środowiskową/rodzinną

Pielęgniarką/położną praktyki

Pielęgniarką opieki długoterminowej

Innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych

Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki

1.Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych

2.Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych

3.Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych

4.Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia

5.Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób

6.Organizacja grup wsparcia

7.Realizacja szczepień ochronnych

8.Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

Świadczenia diagnostyczne:

1.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

2.Wykonywanie badania fizykalnego

3.Wykonywanie pomiarów i ich ocena

4.Wykonywanie testów

5.Prowadzenie bilansu wodnego

6.Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia

7.Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.

Świadczenia pielęgnacyjne:

1.Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej

2.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych

3.Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia lecznicze:

1.Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych

2.Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego

3.Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna

4.Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu)

5.Wykonywanie wlewów doodbytniczych

6.Podawanie leków różnymi drogami i technikami

7.Wykonywanie zleceń lekarskich

8.Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń

9.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących

10.Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu

11.Zdejmowanie szwów

12.Stawianie baniek lekarskich

13.Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Świadczenia usprawniające:

1.Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.

2.Usprawnienie ruchowe

3.Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej

4.Ćwiczenia ogólnousprawniające.

Pielęgniarka poz wykonuje zabiegi na podstawie zleceń i skierowań lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.

Pielęgniarka środowiskowa i jej świadczenia poz w domu pacjenta

Opieką pielęgniarki poz realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki poz osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki. Taką opieką mogą być również objęci podopieczni Domów Pomocy Społecznej. Sprawowanie opieki przez pielęgniarkę poz nad podopiecznymi DPS obejmuje:

Współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców

Edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki

Realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich.

Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn),środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędny/e do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina lub opiekun

OPIS:

Zawsze, kiedy nasi pacjenci Przychodni Rodzinnej Barwinek nie mogą zgłosić się do lekarza, nasze pielęgniarki środowiskowo/rodzinne przyjadą do twojego domu: podać leki, pobrać materiał do badania, wykonać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w przypadku odleżyn lub trudno gojących się ran.

Pobierz zakres zadań


GODZINY PRACY

Poniedziałek
08:00-18:00
Wtorek
08:00-18:00
Środa
08:00-18:00
Czwartek
08:00-18:00
Piątek
08:00-18:00

NASI PARTNERZYŚwiadczymy usługi medyczne dla całej rodziny w przyjaznej atmosferze przez profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek. U nas pacjent zawsze jest najważniejszy.

Od początku swej działalności pragniemy kojarzyć się z rzetelnością, dobrą organizacją i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Dane kontaktowe
PRZYCHODNIA RODZINNA BARWINEK
Starowapiennikowa 42A/U3
25-112 Kielce
Telefon: +48 515 163 162
E-mail:
Godziny pracy:
pn-pt: od 08:00 do 18:00
sobota: 08:30 do 16:00

Media społecznościowe
Wszystkie prawa zastrzeżone Przychodnia Barwinek designed by dotRED Polityka prywatności Cennik